Διαχείριση υλικών και ανταλλακτικών

Σήμερα, ο προσδιορισμός των απαιτούμενων Αποθεμάτων Ασφαλείας υλικών και ανταλλακτικών, ελλείψει κατάλληλης μεθοδολογίας και εργαλείου, στην πλειονότητα των περιπτώσεων χαρακτηρίζεται είτε από,

    • αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα αποθεμάτων με συνέπεια τη δέσμευση σημαντικού κεφαλαίου, χώρων αποθήκευσης και κίνδυνο αχρήστευσης με την πάροδο του χρόνου, είτε από
    • την προμήθεια και αποθήκευση μη κρίσιμων υλικών ή / και ανεπαρκών ποσοτήτων.

Η NeoMech συμβάλει στην εξασφάλιση άμεσης διαθεσιμότητας ενός τεκμηριωμένου και εξορθολογισμένου Αποθέματος Ασφαλείας, βέλτιστης συγκρότησης και κόστους, που απαρτίζεται από συστηματικά εντοπισμένα και αξιολογημένα κρίσιμα ανταλλακτικά και άλλα σχετικά υλικά μέσω της εφαρμογής καινοτόμων τεχνικών Αντίστροφου Μηχανολογικού Σχεδιασμού (ΑΜΣ).  

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται:

  • Η άμεση αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστατικών Μη Προγραμματισμένης Συντήρησης, αποφεύγοντας τις διάφορες οικονομικές και άλλες επιβαρύνσεις που συνεπάγονται οι απώλειες ωρών λειτουργίας του εξοπλισμού από αιφνίδιες και μακρόχρονες διακοπές. Επιβαρύνσεις που διογκώνονται εφόσον συνδυάζονται και με ανεπίτρεπτα μακρούς χρόνους παράδοσης, μη αποδεκτούς συμβιβασμούς ποιότητας, κόστους κλπ. προκειμένου να επιτευχθεί έστω και πρόχειρη κάλυψη λειτουργικών - επιχειρησιακών απαιτήσεων.