Μηχανολογικός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση

  • Υλοποιούμε τις ιδέες σας για νέες κατασκευές και προϊόντα από πρόχειρα σκαριφήματα ή βιομηχανικά σχέδια σε τρισδιάστατα μοντέλα και κατασκευαστικά σχέδια. 
  • Πριν την οριστικοποίηση του σχεδιασμού υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής πρωτοτύπων με μεθόδους Rapid Prototyping.
  • Μετατροπή δισδιάστατων σχεδίων σε τρισδιάστατα παραμετρικά μοντέλα και σχέδια σε περιβάλλον SolidWorks.
  • Φωτορεαλιστική και κινηματική απόδοση των μοντέλων για σκοπούς προβολής και ανάδειξης του τελικού προϊόντος πριν ακόμα αυτό κατασκευαστεί.
  • Υπηρεσίες ανάλυσης και προσομοίωσης της μηχανικής αντοχής με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (Finite Element Method/Analysis – FEM/FEA).
  • Διαστασιολογική ανάλυση και μελέτη γεωμετρικών ανοχών.