Κατασκευή πρωτοτύπων

Υπό κατασκευή. Σύντομα κοντά σας!

Για περισσότερες πληροφορίες επί του παρόντος ανατρέξτε εδώ www.mcortechnologies.com

Μη Προγραμματισμένη Συντήρηση και RCM

Η NeoMech παρέχει ολοκληρωμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπονεί μελέτες στα παρακάτω ευρύτερα πεδία:
  • Οργάνωση και διαχείριση της Μη Προγραμματισμένης Συντήρησης με εισαγωγή  της αξιοπιστίας στην συντήρηση μέσω της εφαρμογής της RCM και χρήση διεθνών μεθόδων και προτύπων.
  • Αναλυτική καταγραφή και κατηγοριοποίηση εξοπλισμού, συστημάτων και ανταλλακτικών.
Read more: Μη Προγραμματισμένη Συντήρηση και RCM

Αντίστροφος Σχεδιασμός – Βιομηχανική Μετρολογία

 Αντίστροφος Μηχανολογικός Σχεδιασμός

  • Ψηφιακή αποτύπωση, αποκατάσταση, αναπαραγωγή μηχανολογικών εξαρτημάτων/ προϊόντων/ κατασκευών σε περιβάλλον 3D CAD. 
  • Προσδιορισμός Γεωμετρικών και Διαστασιολογικών ανοχών (GD&T) σε περιπτώσεις αντίστροφου σχεδιασμού εξαρτημάτων που απαιτείται να είναι εναλλάξιμα (π.χ. κατασκευή ανταλλακτικών για τα οποία δεν υπάρχουν κατασκευαστικά σχέδια). 
Read more: Αντίστροφος Σχεδιασμός – Βιομηχανική Μετρολογία

Μηχανολογικός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση

  • Υλοποιούμε τις ιδέες σας για νέες κατασκευές και προϊόντα από πρόχειρα σκαριφήματα ή βιομηχανικά σχέδια σε τρισδιάστατα μοντέλα και κατασκευαστικά σχέδια. 
  • Πριν την οριστικοποίηση του σχεδιασμού υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής πρωτοτύπων με μεθόδους Rapid Prototyping.
  • Μετατροπή δισδιάστατων σχεδίων σε τρισδιάστατα παραμετρικά μοντέλα και σχέδια σε περιβάλλον SolidWorks.
  • Φωτορεαλιστική και κινηματική απόδοση των μοντέλων για σκοπούς προβολής και ανάδειξης του τελικού προϊόντος πριν ακόμα αυτό κατασκευαστεί.
  • Υπηρεσίες ανάλυσης και προσομοίωσης της μηχανικής αντοχής με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (Finite Element Method/Analysis – FEM/FEA).
  • Διαστασιολογική ανάλυση και μελέτη γεωμετρικών ανοχών.