Μη Προγραμματισμένη Συντήρηση και RCM

Η NeoMech παρέχει ολοκληρωμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπονεί μελέτες στα παρακάτω ευρύτερα πεδία:
  • Οργάνωση και διαχείριση της Μη Προγραμματισμένης Συντήρησης με εισαγωγή  της αξιοπιστίας στην συντήρηση μέσω της εφαρμογής της RCM και χρήση διεθνών μεθόδων και προτύπων.
  • Αναλυτική καταγραφή και κατηγοριοποίηση εξοπλισμού, συστημάτων και ανταλλακτικών.
  • Αξιολόγηση και προσδιορισμός της κρισιμότητας του εξοπλισμού και εντοπισμός “ευαίσθητων” σημείων εγκατάστασης με την χρήση προηγμένων και καινοτόμων διαδικασιών.
  • Ταυτοποίηση μεθόδων και πρακτικών συντήρησης και εισήγηση προτάσεων αναδιοργάνωσης στρατηγικής συντήρησης  με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικής αξιοπιστίας του εξοπλισμού. 
  • Ανάλυση ανταλλακτικών, υλικών και αποθήκης με στόχο τη βελτιστοποίηση του Αποθέματος Ασφαλείας.
  • Εφαρμογή Βέλτιστων Διεθνών Πρακτικών (Best Practices) και σύγκριση αποδόσεων με διεθνή σημεία αναφοράς (benchmarks).
  • Ορισμός, εφαρμογή και παρακολούθηση εξέλιξης Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPI's). 
  • Εκπαίδευση και καθοδήγηση χρηστών πάνω στις συναφείς επιχειρηματικές διαδικασίες.
  • Προετοιμασία δεδομένων για εισαγωγή στο προηγμένο μηχανογραφικό και υπολογιστικό περιβάλλον του RCM++9.
 

RCM++ της ReliaSoft

Η εταιρεία ReliaSoft για περισσότερα από 20 χρόνια αποτελεί την ηγέτιδα δύναμη παγκοσμίως στον τομέα των λογισμικών αξιοπιστίας και προσφέρει μία γκάμα από εργαλεία που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων και φορέων.
 
Η NeoMech στο πλαίσιο της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων διασφάλισης της αξιοπιστίας, προσφέρει τις λύσεις της ReliaSoft στην Ελλάδα. 
 
 

Εφαρμογές εργαλείων της ReliaSoft

Εφαρμογές εργαλείων της ReliaSoft

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προγράμματα όπως και σχετικό πληροφοριακό υλικό θα βρείτε εδώ