Διαχείριση υλικών και ανταλλακτικών

Σήμερα, ο προσδιορισμός των απαιτούμενων Αποθεμάτων Ασφαλείας υλικών και ανταλλακτικών, ελλείψει κατάλληλης μεθοδολογίας και εργαλείου, στην πλειονότητα των περιπτώσεων χαρακτηρίζεται είτε από,

    • αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα αποθεμάτων με συνέπεια τη δέσμευση σημαντικού κεφαλαίου, χώρων αποθήκευσης και κίνδυνο αχρήστευσης με την πάροδο του χρόνου, είτε από
    • την προμήθεια και αποθήκευση μη κρίσιμων υλικών ή / και ανεπαρκών ποσοτήτων.

Η NeoMech συμβάλει στην εξασφάλιση άμεσης διαθεσιμότητας ενός τεκμηριωμένου και εξορθολογισμένου Αποθέματος Ασφαλείας, βέλτιστης συγκρότησης και κόστους, που απαρτίζεται από συστηματικά εντοπισμένα και αξιολογημένα κρίσιμα ανταλλακτικά και άλλα σχετικά υλικά μέσω της εφαρμογής καινοτόμων τεχνικών Αντίστροφου Μηχανολογικού Σχεδιασμού (ΑΜΣ).  

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται:

  • Η άμεση αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστατικών Μη Προγραμματισμένης Συντήρησης, αποφεύγοντας τις διάφορες οικονομικές και άλλες επιβαρύνσεις που συνεπάγονται οι απώλειες ωρών λειτουργίας του εξοπλισμού από αιφνίδιες και μακρόχρονες διακοπές. Επιβαρύνσεις που διογκώνονται εφόσον συνδυάζονται και με ανεπίτρεπτα μακρούς χρόνους παράδοσης, μη αποδεκτούς συμβιβασμούς ποιότητας, κόστους κλπ. προκειμένου να επιτευχθεί έστω και πρόχειρη κάλυψη λειτουργικών - επιχειρησιακών απαιτήσεων. 
 

Μη Προγραμματισμένη Συντήρηση - Κάλυψη υπαρκτής ανάγκης

Η μη προγραμματισμένη συντήρηση έχει ως στόχο την αντιμετώπιση, στο συντομότερο εφικτό χρονικό διάστημα, έκτακτων αναγκών αποκατάστασης της κανονικής λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (βιομηχανικών, κτιριακών, έργων υποδομών, ενεργειακών κλπ), που για διάφορες μη προβλέψιμες / αναμενόμενες αιτίες (βλάβες, αστοχίες υλικού / κατασκευής) τίθενται αιφνιδιαστικά εκτός λειτουργίας. 

Το αντικείμενο της συστηματικής ανάλυσης και τεχνικοοικονομικής διαχείρισης των υλικών και ανταλλακτικών της μη προγραμματισμένης συντήρησης συνιστά, σε αντιπαραβολή με τα συνήθη συστήματα της προγραμματισμένης συντήρησης, την τελευταία τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της εξασφάλισης της συνεχούς και με το ελάχιστο δυνατό κόστος διαθεσιμότητας των σύγχρονων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Μη Προγραμματισμένη Συντήρηση - Κάλυψη υπαρκτής ανάγκης

Η NeoMech, καλύπτοντας το διαπιστωμένο κενό της αγοράς, είναι η πρώτη που προβάλλει, προωθεί και εφαρμόζει το μεγάλης πρακτικής σημασίας αντικείμενο αυτό στη χώρα μας. 

 

Η διαδικασία Συντήρησης με Επίκεντρο την Αξιοπιστία (RCM) και η χρησιμότητά της

 Η RCM εστιάζει στην βελτίωση της λειτουργικής διαθεσιμότητας του εξοπλισμού προσδιορίζοντας την κατάλληλη δέσμη εργασιών προγραμματισμένης συντήρησης. Σε περίπτωση που η συντήρηση δεν μπορεί να διαχειριστεί τις βλάβες / αστοχίες ικανοποιητικά ή να επιτύχει τις επιθυμητές απαιτήσεις του συστήματος τότε εξετάζεται η εφαρμογή τροποποιήσεων στον εξοπλισμό.

Το κλειδί της επιτυχίας έγκειται στην εφαρμογή της RCM από το ίδιο το προσωπικό του φορέα που εξάγει και χρησιμοποιεί τόσο τις εμπειρίες όσο και τις αναλυτικές γνώσεις του για την συμπεριφορά του εξοπλισμού πραγματοποιώντας την κατάλληλη συντήρηση που θα διασφαλίσει, στο μέτρο του δυνατού, ότι ο εξοπλισμός θα συνεχίσει να διατηρεί τις επιχειρησιακές του απαιτήσεις.   

Με την σωστή εφαρμογή της RCM ο εξοπλισμός γίνεται πιο αξιόπιστος χωρίς την μεσολάβηση κάποιας τροποποίησης, κάτι που συνεπάγεται αύξηση της διαθεσιμότητας. Επιπλέον, η προσέγγιση της RCM διασφαλίζει ότι ξοδεύονται χρήματα μόνο για τις εργασίες συντήρησης που πραγματικά αξίζει να επιτελούνται άρα και κατ’ επέκταση τα χρήματα που επενδύονται στην συντήρηση εστιάζουν στις πραγματικές ανάγκες και κάνουν την διαφορά.