Η διαδικασία Συντήρησης με Επίκεντρο την Αξιοπιστία (RCM) και η χρησιμότητά της

 Η RCM εστιάζει στην βελτίωση της λειτουργικής διαθεσιμότητας του εξοπλισμού προσδιορίζοντας την κατάλληλη δέσμη εργασιών προγραμματισμένης συντήρησης. Σε περίπτωση που η συντήρηση δεν μπορεί να διαχειριστεί τις βλάβες / αστοχίες ικανοποιητικά ή να επιτύχει τις επιθυμητές απαιτήσεις του συστήματος τότε εξετάζεται η εφαρμογή τροποποιήσεων στον εξοπλισμό.

Το κλειδί της επιτυχίας έγκειται στην εφαρμογή της RCM από το ίδιο το προσωπικό του φορέα που εξάγει και χρησιμοποιεί τόσο τις εμπειρίες όσο και τις αναλυτικές γνώσεις του για την συμπεριφορά του εξοπλισμού πραγματοποιώντας την κατάλληλη συντήρηση που θα διασφαλίσει, στο μέτρο του δυνατού, ότι ο εξοπλισμός θα συνεχίσει να διατηρεί τις επιχειρησιακές του απαιτήσεις.   

Με την σωστή εφαρμογή της RCM ο εξοπλισμός γίνεται πιο αξιόπιστος χωρίς την μεσολάβηση κάποιας τροποποίησης, κάτι που συνεπάγεται αύξηση της διαθεσιμότητας. Επιπλέον, η προσέγγιση της RCM διασφαλίζει ότι ξοδεύονται χρήματα μόνο για τις εργασίες συντήρησης που πραγματικά αξίζει να επιτελούνται άρα και κατ’ επέκταση τα χρήματα που επενδύονται στην συντήρηση εστιάζουν στις πραγματικές ανάγκες και κάνουν την διαφορά.