Αντίστροφος Μηχανολογικός Σχεδιασμός (ΑΜΣ)

Ο ορθός δρόμος για τον Αντίστροφο Μηχανολογικό Σχεδιασμό (Reverse Engineering)

Οι συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού που έχουν πλέον διαμορφωθεί σε όλους τους τομείς της παγκόσμιας αγοράς δίνουν νέες διαστάσεις στις απαιτήσεις που αφορούν:

 • στους χρόνους παραγωγής, 
 • στο τελικό κόστος, αλλά και 
 • στην ποιότητα κατασκευής ενός προϊόντος

Παράλληλα, η απαίτηση για εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων συνδέεται άμεσα με την παράταση του ωφέλιμου χρόνου ζωής κάθε είδους προϊόντων και ειδικότερα του βιομηχανικού – παραγωγικού και βοηθητικού - εξοπλισμού. 

Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές η εκτεταμένη βιομηχανική εμπειρία και τεχνογνωσία της NeoMech οδήγησε στην καινοτόμο, συστηματική / επιστημονικά τεκμηριωμένη αντιμετώπιση των εφαρμογών Αντίστροφου Μηχανολογικού Σχεδιασμού (ΑΜΣ).

 

Ορισμένες πραγματικές ανάγκες που αποτελούν αφετηρίες ΑΜΣ

 • Κατασκευή ανταλλακτικών που δεν διατίθενται πλέον από τον αρχικό κατασκευαστή του μηχανήματος. 
 • Αποτύπωση χειροποίητων πρωτοτύπων/ μοντέλων. 
 • Άμεση επείγουσα αντικατάσταση εξαρτήματος που έχει αστοχήσει, π.χ. βιομηχανική παραγωγή, πλοία κ.α.
 • Μεταφορά κατασκευαστικών πληροφοριών από επιτυχημένα ή ανταγωνιστικά προϊόντα. 
 • Μεταφορά κατασκευαστικών πληροφοριών από λειτουργικά/πειραματικά μοντέλα. 
 • Αναθεώρηση/ τροποποίηση/ βελτίωση υφιστάμενων κατασκευών/ μηχανών λόγω αλλαγών των αρχικών απαιτήσεων /δεδομένων, π.χ. αλλαγή μεθόδου ή/ και μεγέθους μερίδας παραγωγής. 
 • Αποτύπωση τροποποιήσεων/ επεμβάσεων που προέκυψαν από λειτουργικές, πειραματικές, κ.α. δοκιμές, από φθορές και βλάβες κανονικής ή αντικανονικής χρήσης κ.α. 
 • Αποτύπωση τροποποιήσεων/ επεμβάσεων που προέκυψαν κατά την παραγωγική διαδικασία π.χ. παραμορφώσεις λόγω συγκόλλησης. 
 • Αποτύπωση τροποποιήσεων που προέκυψαν μετά τη συναρμολόγηση.  
 • Εφαρμογή τεχνολογιών CAD/CAM/CAE σε αντικείμενα πολιτιστικού ενδιαφέροντος, π.χ. αντίγραφα αρχαίων γλυπτών ή αντικειμένων.  
 • Βιοϊατρικές εφαρμογές. 
 • Άρση της αποκλειστικότητας από τον μοναδικό προμηθευτή. 

 

Στο πλαίσιο αυτό

Ο Αντίστροφος Μηχανολογικός Σχεδιασμός αφορά καταρχήν στην αποτύπωση φυσικών μορφών σε ψηφιακό τρισδιάστατο περιβάλλον, αλλά και στην παραγωγή κατάλληλων - για την εκάστοτε εφαρμογή - τεχνικών προδιαγραφών που επιτρέπουν: 

 • την πλήρη τεκμηρίωση,
 • την τεχνικο-οικονομικά βέλτιστη κατασκευή 
 • και τον αποτελεσματικό ποιοτικό έλεγχο προϊόντων, εξαρτημάτων και κατασκευών. 

Κατά αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμα που προκύπτει από τον ΑΜΣ δεν είναι απλά το «αντίγραφο ενός φυσικού αντικειμένου», αλλά αφορά στο σύνολο των τεχνολογικών προδιαγραφών που αυτό ενσωματώνει.

 

Για τους ανθρώπους της NeoMech

Στόχος του ΑΜΣ δεν είναι μόνο τα παραπάνω αλλά και η βελτιστοποίηση της υπάρχουσας κατασκευής (υλικά, μέθοδοι παραγωγής, κατασκευαστική διαμόρφωση...) έτσι ώστε η νέα κατασκευή να είναι προσαρμοσμένη με απόλυτη επιτυχία στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις.

 

Στη NeoMech γνωρίζουμε καλά ότι

Ο ΑΜΣ περιλαμβάνει στάδια και επιμέρους φάσεις που εξαρτώνται από τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής π.χ. ψηφιακή αποτύπωση επιφανειών, μετρήσεις διαστάσεων, υπολογιστική επεξεργασία νέφους σημείων, λειτουργική ανάλυση συναρμολογημένων συνόλων, διαστασιολογική και γεωμετρική ανάλυση των επί μέρους εξαρτημάτων κ.α. 

Για την επιτυχή αντιμετώπιση όλων αυτών απαιτείται υψηλή τεχνική επάρκεια και εξειδίκευση σε συνδυασμό με σύγχρονη τεχνογνωσία.  

Η ομάδα μηχανικών της NeoMech έχει την τεχνογνωσία και τις υποδομές για την παροχή Ολοκληρωμένων Καινοτόμων υπηρεσιών σε προβλήματα Αντίστροφου Μηχανολογικού Σχεδιασμού.

 Αντίστροφος Μηχανολογικός Σχεδιασμός (ΑΜΣ)

 Στάδια διαδικασίας και επιλογές Αντίστροφου Σχεδιασμού