Εξοπλισμός – υλικοτεχνική υποδομή

Για την παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών και της ανάλογης συμβουλευτικής υποστήριξης, η NeoMech διαθέτει τον αρτιότερο υλικοτεχνικό εξοπλισμό σε διεθνές επίπεδο:

  • Για την οργάνωση των διαδικασιών της Συντήρησης με Επίκεντρο την Αξιοπιστία (RCM) όπως και την εφαρμογή της μεθοδολογίας τεχνικο-οικονομικής διαχείρισης υλικών και ανταλλακτικών χρησιμοποιείται το εξειδικευμένο λογισμικό RCM++9 που συμβάλλει στην λεπτομερή καταγραφή και ανάλυση των διαδικασιών της Μη Προγραμματισμένης Συντήρησης και των συνακόλουθων απαραίτητων υλικοτεχνικών πόρων για εγκαταστάσεις και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό εν γένει. Η χρήση εξειδικευμένου λογισμικού είναι απαραίτητη για την καταγραφή και αξιολόγηση των λειτουργικών αστοχιών, την ταυτοποίηση της κρισιμότητας, την εύρεση των “ευαίσθητων” σημείων, τον υπολογισμό της ιδανικής στρατηγικής συντήρησης βάσει κόστους και διαθεσιμότητας όπως και την οργανωμένη παρακολούθηση των ανταλλακτικών υψίστης σημασίας. 
  • Για τις υπηρεσίες Αντίστροφου Μηχανολογικού Σχεδιασμού / Βιομηχανικής Μετρολογίας διαθέτουμε φορητή Μηχανή Μέτρησης Συντεταγμένων (ΜΜΣ) τύπου αρθρωτού βραχίονα (Articulated Arm Coordinate Measuring Machine - AACMM), του οίκου ROMER – HEXAGON σε συνδυασμό με διάταξη σάρωσης με Laser και κατάλληλο λογισμικό επεξεργασίας σημείων / μετρήσεων σε περιβάλλον 3D-CAD. Η χρήση των Μηχανών Μέτρησης Συντεταγμένων στον αντίστροφο μηχανολογικό σχεδιασμό αλλά και στη βιομηχανική μετρολογία διαστάσεων και γεωμετρίας συνδέεται άμεσα με τις σύγχρονες απαιτήσεις υψηλής ακρίβειας σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους και του χρόνου παραγωγής των μηχανολογικών κατασκευών. Οι ΜΜΣ ήδη θεωρούνται διεθνώς ως το κατ’ εξοχήν οικονομοτεχνικά κατάλληλο εργαλείο για αξιόπιστη, μεγάλης ακρίβειας και γρήγορη διεξαγωγή μετρητικών εργασιών σε ολόκληρο το εύρος των γεωμετρικών και διαστασιολογικών ανοχών, αλλά και για σάρωση και ψηφιακή αποτύπωση σε περιβάλλον 3D-CAD.
  • Για την υλοποίηση υπηρεσιών Μοντελοποίησης και Μηχανολογικού Σχεδιασμού χρησιμοποιείται το λογισμικό τρισδιάστατης μηχανολογικής σχεδίασης SolidWorks με δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης του μοντέλου CAD. Για την επαλήθευση της στατικής επάρκειας του μοντέλου σε λειτουργικές καταπονήσεις το λογισμικό SolidWorks Simulation ενσωματώνει δυνατότητες υπολογιστικής ανάλυσης κατασκευών με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (FEM - CAE). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δύναται να τροποποιήσουν τον αρχικό σχεδιασμό και να προτείνουν μία βελτιωμένη κατασκευαστική λύση.