Αντίστροφος Σχεδιασμός – Βιομηχανική Μετρολογία

 Αντίστροφος Μηχανολογικός Σχεδιασμός

 • Ψηφιακή αποτύπωση, αποκατάσταση, αναπαραγωγή μηχανολογικών εξαρτημάτων/ προϊόντων/ κατασκευών σε περιβάλλον 3D CAD. 
 • Προσδιορισμός Γεωμετρικών και Διαστασιολογικών ανοχών (GD&T) σε περιπτώσεις αντίστροφου σχεδιασμού εξαρτημάτων που απαιτείται να είναι εναλλάξιμα (π.χ. κατασκευή ανταλλακτικών για τα οποία δεν υπάρχουν κατασκευαστικά σχέδια). 
 • Παραγωγή πλήρους σειράς κατασκευαστικών σχεδίων και συναφούς τεχνικής τεκμηρίωσης (ανοχές και συναρμογές, υλικά, ποιότητα επιφανειών, επικαλύψεις και επιφανειακές κατεργασίες, απαιτούμενοι έλεγχοι και δοκιμές βάσει προτύπων κ.α.).
 • Ανασχεδιασμός και εισαγωγή βελτιώσεων ή αλλαγών στον αρχικό σχεδιασμό, ενδεχόμενος πλήρης επανασχεδιασμός της αρχικής κατασκευής.
 • Δυνατότητα επίβλεψης / παρακολούθησης της κατασκευής του νέου εξαρτήματος/ προϊόντος. 
 • Πλήρης φάκελος πιστοποίησης/ σήμανσης CE για το νέο προϊόν/ κατασκευή.   

 

Βιομηχανική Μετρολογία Διαστάσεων & Γεωμετρίας

 • Πλήρης Γεωμετρικός και Διαστασιολογικός Έλεγχος Εξαρτημάτων Δοκιμαστικής Παραγωγής (First Article Inspection - FAI), Πρωτοτύπων, Εργαλείων, Καλουπιών, Ιδιοσυσκευών, Ελεγκτήρων. Τεκμηρίωση σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα (π.χ. AS9102 -SAE Standard). 
 • Έλεγχος Μορφής/ Πιστότητας επιφανειών με στόχο τη διαπίστωση της απόκλισης της κατασκευασμένης επιφάνειας (π.χ. ελεύθερης επιφάνειας χυτού εξαρτήματος σε τυχαία σημεία ή σε συγκεκριμένες γενέτειρες), σε αντιπαραβολή με την ονομαστική επιφάνεια του 3D-CAD μοντέλου
 • Υπολογιστική Προσομοίωση ελεγκτήρων (soft gauging).
 • Εκτίμηση συνολικής αβεβαιότητας μετρητικών συστημάτων (π.χ. μηχανών μέτρησης συντεταγμένων - CMM) σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις του προτύπου ISO - GUM.
 • Πλήρης Ποιοτικός Έλεγχος διαστασιολογικών (π.χ. απόστασης, διαμέτρου, γωνίας) και γεωμετρικών (π.χ. επιπεδότητας, κυλινδρικότητας, παραλληλίας, ομοαξονικότητας, αληθούς θέσης) προδιαγραφών ακρίβειας μηχανολογικών εξαρτημάτων/ προϊόντων/ κατασκευών/ συναρμολογημένων συνόλων. Διαπίστωση της απόκλισης των κατασκευασμένων γεωμετρικών στοιχείων σε αντιπαραβολή με τις σχετικές προδιαγραφές ακρίβειας (διαστασιολογικές ανοχές & GD&T) των κατασκευαστικών σχεδίων. 

 

Τεκμηρίωση Αντικειμένων Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 

 • Ψηφιακή αποτύπωση και τεκμηρίωση αντικειμένων πολιτιστικού ενδιαφέροντος (αγαλμάτων, αγγείων, ανάγλυφων, κοσμημάτων, χρηστικών ειδών, έργων λαϊκής ή / και σύγχρονης τέχνης κ.α.), με τη μορφή ψηφιακών στερεών μοντέλων σε σύγχρονο περιβάλλον 3D CAD. 

Εφαρμογές:

  • Κινηματική / στατική / δυναμική ανάλυση με βάση το ψηφιακό μοντέλο για κατάρτιση προδιαγραφών μουσειακής στήριξης, συσκευασίας, διακίνησης -  μεταφοράς, ασφάλειας έναντι πτώσης, βανδαλισμού κλπ 
  • Κατασκευή πιστών αντιγράφων με χρήση τεχνολογιών CAD/ CAM/ CAE 
  • Υλικά και Μέθοδοι κατασκευής πιστών αντιγράφων 
  • Συστηματική και αντικειμενική αξιολόγηση της πιστότητας των αρχείων και των αντιγράφων.
  • Εικονική Πραγματικότητα – “Hands On” Objects. 

Οι παραπάνω υπηρεσίες πραγματοποιούνται με σύγχρονο, πιστοποιημένο μετρητικό εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας (Μηχανές Μέτρησης Συντεταγμένων – CMM), από έμπειρους διπλωματούχους μηχανολόγους μηχανικούς. 

Δυνατότητα παροχής των παραπάνω υπηρεσιών στην έδρα/ στους χώρους παραγωγής της επιχείρησης (on-site). 

Δυνατότητα έκδοσης Πρωτόκολλου διαστασιολογικού και γεωμετρικού ελέγχου (Third – Party Inspection).